dinsdag, 18 januari 2011

EDULINKS: WEBJE-WIJZER (meervoudige intelligentie)

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Geen gemakkelijke opgave, zo lijkt het. Toch valt dit mee. Veel leerkrachten maken (soms onbewust) gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind.

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht maar men heeft er vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten:

 • Doe: de lichamelijk-kinestetische intelligentie
  Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.
 • Kijk: de visueel-ruimtelijke intelligentie
  Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven.
 • Getal: de logisch-mathematische intelligentie
  Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.
 • Samen: de interpersoonlijke intelligentie
  Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback.
 • Taal: de verbaal-linguïstische intelligentie
  Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.
 • Muziek: de muzikaal-ritmische intelligentie
  Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren.
 • Ik: de intrapersoonlijke intelligentie
  De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken.
 • Natuur: de naturalistische intelligentie
  Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren.

webje_wijzer.jpg

http://www.webje-wijzer.nl/index.php

maandag, 06 december 2010

EDULINKS: PRODIAGNOSTIEK

Enkele jaren geleden sloegen de onderwijskoepels en de CLB-centrumnetten de handen in elkaar en hebben ze een project opgestart om diagnostische protocollen binnen onderwijs te ontwikkelen. Deze protocollen zijn concreet uitgewerkte procedures die vastleggen hoe in de diagnostische praktijk gehandeld en beslist moet worden met inbegrip van de specifieke instrumenten en de erbij horende interpretatie- en beslissingscriteria in functie van een vraagstelling. Deze protocollen worden dus de leidraad om het diagnostisch proces te structureren. De Onderwijskoepels en –netten, alsook de CLB-centrumnetten deden hiervoor beroep op de overheid die sinds 2007-2008 de mogelijkheid gaf om mensen vrij te stellen voor de ontwikkeling van de diagnostische protocollen.
De ambitie van dit project was en is groot: het realiseren van gelijkgerichte, kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek in leerlingenbegeleiding. Door het opzet (doelstelling en doelgroep) beoogt dit project een wezenlijke bijdrage te leveren tot een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle diagnostiek, indicatiestelling en toewijzing binnen de onderwijscontext. De protocollen moeten ervoor zorgen dat elke leerling een correct antwoord krijgt op zijn of haar specifieke onderwijs- en opvoedingsnoden.

prodiagnostiek.jpg

http://www.prodiagnostiek.be/

18:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: directie, zorgleerkracht

vrijdag, 29 oktober 2010

LESSEN: SCHOOL AAN ZET

School aan zet is de website van Projectbureau Kwaliteit / PO-Raad over taallees- en rekenonderwijs, opbrengstgericht werken en andere speerpunten uit de Kwaliteitsagenda PO.  De website biedt informatie, voorbeelden en tips voor iedereen in het basisonderwijs.  De Kwaliteitskaarten van Projectbureau Kwaliteit kunt u direct inzetten in uw klas.  Het aantal kwaliteitskaarten groeit iedere maand.  De kwaliteitskaarten zijn ingedeeld in volgende rubrieken:

 • Kwaleitskaarten "Opbrengstgericht werken":
  http://schoolaanzet.nl/opbrengstgerichtwerken/kwaliteitsk...
  Opbrengstgericht werken is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. Maar wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat in de groep-, je school en op bestuursniveau?
  De kwaliteitskaarten opbrengstgericht werken helpen u hierbij. Bij de kaarten zijn handreikingen opgenomen voor het gebruik ervan.
 • Kwaliteitskaarten "Taalpilots":
  http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer
  Adviezen voor de organisatie van het taalleesonderwijs, praktische handvatten voor de inrichting van de leesles en handreikingen bij het beoordelen van een methode. 
  • Aanvankelijk Technisch Lezen
  • Taal- en leesbevordering
  • Voortgezet Technisch Lezen
  • Woordenschat
  • Spelling
  • Ouderbetrokkenheid
  • Methoden en Leerlijnen
 • Kwaliteitskaarten "Rekenpilots":
  http://www.rekenpilots.nl/implementatiekoffer/kwaliteitsk...
  Adviezen voor de organisatie van het rekenonderwijs, praktische handvatten voor de inrichting van een rekenles.
  • Instructievaardigheden
  • Basisvaardigheden rekenen
  • Rekenen in de bovenbouw
  • Rekenbeleid

Al deze kwaliteitskaarten kan je gratis downloaden en onmiddellijk inzetten in je klas.

school_aan_zet.jpg

http://schoolaanzet.nl/

16:02 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, zorgleerkracht, taal, rekenen, lesmateriaal

woensdag, 13 oktober 2010

EDULINKS: GEDRAGSPROBLEMEN IN DE KLAS

Op deze site kun je een beknopt overzicht vinden over gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen die je als leerkracht bij kinderen in je klas kunt tegenkomen.
Als je niet de tijd hebt om dikke handboeken door te lezen, kun je met deze basisinformatie toch aan de slag om een kind met dergelijke problemen te helpen.
Basisinformatie wil zeggen dat er nog véél meer kennis voorhanden is. Omwille van de drukke praktijk van leerkrachten, heb ik gekozen voor een vrij korte handzame uiteenzetting.

Theorie is onmisbaar, maar als leerkracht zul je je toch vaak afvragen: "Maar wat kan ik ermee in de klas?" Dat laten zien, is het doel van deze site.
Theorie en tips over gedragsproblemen, ontwikkelings- en leerstoornissen die je in een kort tijdsbestek op weg kunnen helpen om kinderen met deze problemen te kunnen ondersteunen. Alle pagina's bevatten veel handreikingen.

gedragsproblemen_klas.jpg

http://www.gedragsproblemenindeklas.nl/

19:46 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht

vrijdag, 11 juni 2010

FREEWARE: FENCES

Fences is een gratis te downloaden programma waarmee je de toegankelijkheid van de computer kunt verhogen. Door het bureaublad in te delen in verschillende vakken ( fences) waarin je de iconen kunt plaatsen, zorg je voor overzicht.  Dit kan handig zijn voor leerlingen die behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid.   De opmaak van vakken kun je eenvoudig veranderen.  U kan bovendien bij de opmaak van de vakken een titel plaatsen.

fences

http://www.stardock.com/products/fences/

12:23 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: freeware, zorgleerkracht, derde graad, eerste graad, tweede graad

donderdag, 20 mei 2010

FREEWARE: HET MUISWERK WOORDENBOEK

Via de website van juffrouw Blom kan u het muiswerk-woordenboek downloaden.  Het woordenboek bevat ruim 11 000 woorden, ongeveer 30 000 vervoegingen, 12 000 betekenissen en 6 700 uitdrukkingen.  Onlangs zijn er enkele spectaculaire vernieuwingen toegevoegd:

 • het bekijken van alle uitdrukkingen bij een specifiek woord
 • het bekijken van een woord dat eindigt op ...heid
 • het onderzoeken van welke woorden rijmen op een bepaald woord

Bovendien worden sommige woorden ter verduidelijking geïllustreerd met een plaatje.

juffrouw_blom

http://www.juffrouwblom.com/shop/pages.php?page=Woordenboek

15:34 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: taal, freeware, zorgleerkracht, derde graad, eerste graad, tweede graad

zaterdag, 13 maart 2010

FREEWARE: PICTO SELECTOR

Picto selector is een Windows programma dat geschreven is om gemakkelijk Picto's te selecteren en af te drukken. De Picto's komen van de website Sclera.be en zijn voorzien van een Nederlandse, Engelse en Franse vertaling. Ook het programma zelf ondersteunt deze talen.

Met Picto Selector is het tijdrovende knippen, plakken en bewerken in Word verleden tijd.

Vanuit het hoofdscherm kunnen verschillende picto-bladen bekeken worden en nieuwe aangemaakt. De bladen kunnen vervolgens afgedrukt worden.

Op de website kan u een stappenplan inkijken over hoe het programma werkt.

picto_selector

http://pecsforall.com/pictoselector/index_nl.html

15:09 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: freeware, zorgleerkracht, directie

vrijdag, 12 maart 2010

LESSEN: MARIANNE'S MATERIAAL

Op deze site tref je heel veel gratis materiaal aan voor kinderen met spraaktaalmoeilijkheden. Het materiaal is bestemd voor leerkrachten die werken met kinderen die spraaktaalmoeilijkheden hebben.  Onder de rubriek taalinterventies (luisteren en verhaalopbouw, woordenschat, zinsbouw, auditieve vaardigheden, voorlezen en lezen, remedial teaching) tref je heel wat lesmateriaal aan.  Ook zijn er heel wat observatie- en overzichtslijsten voorzien.  Bovendien worden een aantal interessante software-pakketten besproken.

marianne_materiaal

http://www.marianneverweij.nl/

11:53 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, lesmateriaal, zorgleerkracht, derde graad, eerste graad, tweede graad

zondag, 30 augustus 2009

LESSEN: ENTEETWEE

Deze website is gemaakt voor kinderen van een basisschool, die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands en die problemen hebben met de Nederlandse taal.

 • Gebruik van deze website:
  Leerlingen kunnen zelfstandig of in een groep van maximaal 3 leerlingen met de website werken. Dit kan het beste op school gebeuren, maar leerlingen met thuis toegang tot het Internet kunnen eventueel ook thuis werken. Afhankelijk van de huidige kennis van de Nederlandse taal kan een inleidende instructie van de docent nodig zijn.
 • Leerdoelen:
  1. De leerling kunnen fonemen koppelen aan een letter of combinatie van letters.
  2. De leerlingen kunnen uit opeenvolgende fonemen een woord herkennen.
  3. De leerlingen kennen de regel om het juiste aanwijzend voornaamwoord aan een zelfstandig naamwoord te koppelen.
  4. De leerlingen kennen de regel om werkwoorden te vervoegen en de belangrijkste uitzonderingen op deze regel.
  5. De leerlingen kunnen woorden uit eenvoudige zinnen in de goede volgorde zetten.
 • Toegevoegde waarde van de website:
  De leerlingen kunnen zelfstandig met de website werken. Feedback wordt door het programma gegeven. Doordat de oefeningen willekeurig worden gegenereerd uit een aantal variabelen, bestaat er een grote variëteit aan oefeningen. Hierdoor kunnen de leerlingen lang met een bepaalde oefening werken, zonder dat er veel herhaling optreedt.

enteetwee

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl037/

15:23 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: taal, zorgleerkracht, derde graad, eerste graad, tweede graad

zaterdag, 02 mei 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: JE KAN ME WAT

Op deze site staan heel veel oefeningen voor beginners om Nederlands te leren.  Je kan ook werkboekjes met oefeningen afdrukken.  Er zijn 15 reeksen met oefeningen.  Deze site is ook heel interessant voor anderstalige nieuwkomers.

je_kan_me_wat

http://www.jekanmewat.nl/

13:23 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, eerste graad, tweede graad, derde graad, zorgleerkracht, taal

donderdag, 05 februari 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: STICORDI-BANK IN DE PRAKTIJK

In de sticordi-bank van Lieven Coppens vindt u tal van voorbeelden van goede praktijk; ondermeer begeleidingsplannen en draaiboeken.  Dit is zeker een aanrader voor zorgleerkrachten.

sticordi_praktijk

http://sticordibank.wikispaces.com/Praktijk

12:46 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht

dinsdag, 11 maart 2008

LESSEN: SKILLS SOCIALE VAARDIGHEDEN

Deze website biedt een waaier aan stappenplannen voor sociale vaardigheden.  De volgende onderwerpen komen aan bod:

Jezelf voorstellen Aandacht voor de eigen gevoelens
Nee zeggen Als je het ergens niet mee eens bent
Luisteren Grenzen aangeven (ik wil-ik wil niet)
Iets vragen Rekening houden met verschillen
Een gesprek beginnen Zelfstandigheid en afhankelijk zijn
Een gesprek voeren Als je zelf niet helpen kunt (verwijzen)
Wensen uiten Intimiteit bij het zorgverlenen
Onderhandelen Het beroepsgeheim
Afspraken maken Omgaan met agressie
Als je zelf een afspraak niet nakomt Omgaan met verdriet
Als de ander een afspraak niet nakomt Een cliënt informeren over de te verlenen zorg
Waardering uiten Samenwerken
Reageren op waardering Zelfzorgtekorten herkennen
Kritiek geven Observeren
Reageren op kritiek Signaleren
Aandacht voor gevoelens van een ander Rapporteren

 

skills_soc_vaardigheden

 http://www.rocmb.nl/dgo/paginas/vaardigheidsskills/index.htm

09:42 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, lesmateriaal, lesideeen, sociale vaardigheden, zorgleerkracht

woensdag, 28 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: DE ZORGPIRAMIDE

Je verkent de vijf zorgniveaus en de drie zorgspectra van de PEDIC-zorgpiramide in een 3D-animatie. In die zorgpiramide kan je maar liefst 45 verschillende zorglaatjes openen. Elk van die zorglaatjes toont de gebruiker een bepaald aspect van het zorgbeleid. Niet dat zorgbeleid in vakjes moet worden ingedeeld… Wel integendeel, maar de zorgpiramide brengt zeker meer structuur in de complexiteit van het zorgbeleid.

Zo vind je bijvoorbeeld op het zorgniveau ‘speciale zorg’, binnen het zorgspectrum ‘gedifferentieerd onderwijzen’ in het laatje ‘differentiëren in de aanpak’, beknopt terug wat dat allemaal kan betekenen op de werkvloer. Dat wordt zo voor jou geanimeerd uitgezet in elk van de 45 zorglaatjes.

Meer nog, je vindt in verschillende laatjes reeds relevante freeware terug die kan worden ingezet om in de geest van een bepaald zorgaspect aan de slag te gaan. De PEDIC-zorgpiramide biedt je daarenboven de mogelijkheid om freeware die jij zelf de moeite waard vindt, aan een bepaalde zorglade toe te voegen. Op die manier kan de PEDIC-zorgpiramide op het terrein door de zorgwerkers zelf alsmaar krachtiger worden gevuld met relevante freeware. Samen bouwen aan een freeware PEDIC-zorgpiramide!

 

zorgpiramide

http://www.zorgpiramide.be/

18:14 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht, freeware

EDUCATIEVE WEBSITE: DE BABBELBANK

De babbelbank is een gratis praat-en-kijk-pakket dat zich richt naar anderstalinge nieuwkomers en taalzwakke kinderen met als doel het thematisch verrijken van hun woordenschat.  Deze gratis online applicatie wordt ter beschikking gesteld door het Regionaal Expertisenetwerk van West-Vlaanderen.

 

babbelbank

 

http://www.ictenzorg.be/babbelbank/

17:32 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht, kleuters, eerste graad, lesmateriaal, taal, online oefenen

zondag, 12 augustus 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: MOTIVATIEPROBLEMEN OP SCHOOL

In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, zowel voor het leren van nieuwe dingen als voor het tonen van reeds verworven kennis en het uitvoeren van reeds geleerd gedrag, geleerde vaardigheden en geleerde strategieën. Motivatie kan onder andere beïnvloeden wat men leert, wanneer men leert en hoe men leert. Daarnaast wordt motivatie weer beïnvloed door leerdoelen te halen en door het geleerde te vertonen of uit te voeren (Pintrich en Schunk, 2002).
De motivatie kan door verschillende oorzaken en op verschillende manieren onvoldoende hoog zijn (Pintrich en Schunk, 2002). Op deze site zullen daarom de volgende punten aan de orde komen:

 • De verschijnselen: welke symptomen kunnen duiden op motivatieproblemen
 • Mogelijke oorzaken van motivatieproblemen
 • De samenhang met andere problemen
 • De rol die de schoolomgeving (de school, de klas en de leerkracht) speelt bij leermotivatie
 • Verschillende theorieën van waaruit men de problemen kan bezien (theoretisch kader).
 • De mogelijkheden voor interventie bij motivatieproblemen.

motivatieproblemen_school

http://www.motivatieproblemenopschool.nl/index.php?section=Welkom

14:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht, klasbeheer

vrijdag, 08 juni 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: YURLS

Yurls.net is een gratis service waarmee u favoriete websites en feeds kunt verzamelen en ordenen op een eigen startpagina.  Met Yurls.net zijn al uw favoriete websites en nieuwsfeeds overal ter wereld voor u bereikbaar.  Ik vond een aantal heel interessante, educatieve Yurls die ik u zeker niet wil onthouden.  Bovendien heb ik deze netjes alfabetisch geordend per categorie.  Al deze yurls bieden een schat aan bruikbare informatie, oefeningen, opzoekingswerk, ... voor het basisonderwijs.  Maak er dus gretig gebruik van.

yurls

zondag, 13 mei 2007

ICT-INTEGRATIE: ICT-PLATFORM

Onlangs kreeg ik de kans kennis te maken met enkele ICT-co's uit de regio Eeklo.  Ik was aangenaam verrast toen ik werd uitgenodigd om in de toekomst verder mee te werken aan de opbouw van deze ICT-leerlijn.

 • Het ICT-platform wil een leerlijn aanbieden voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs (directies, leerkrachten,zorgleerkrachten, gymleerkrachten,...).
 • De leerlijn behandelt alle deelaspecten van het onderwijsgebeuren en is opgesplitst in leeftijdsgroepen.
 • De fiches die worden aangemaakt, zijn heel duidelijk qua inhoud en vermelden de ontwikkelingsdoelen en eindtermen waaraan wordt gewerkt.

Deze website biedt zeker een meerwaarde bij de integratie van ICT in het klasgebeuren.

ict-platform

http://www.ict-platform.be/

woensdag, 04 april 2007

FREEWARE: SCLERA PICTO'S

De Pictogrammen die hier aangeboden worden, dienen in de eerste plaats om duidelijkheid en structuur te bieden aan mensen met een verstandelijke handicap. Andere toepassingen zijn daardoor niet uitgesloten of verboden. Het gebruik van de pictogrammen is vrij in te vullen.

19:04 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: freeware, eerste graad, tweede graad, derde graad, kleuters, zorgleerkracht, lesmateriaal

woensdag, 28 februari 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: BALANS

Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met leer-, ontwikkeling- en gedragstoornissen. Het doel hiervan is de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans te geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Balans richt zich op de volgende doelgroepen:

 • ouders
 • scholen en instellingen
 • deskundigen
 • kinderen en jongeren
 • de omgeving van het kind

balans

http://www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp

17:31 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht, basisschool

woensdag, 24 januari 2007

FREEWARE: OP MAAT

Gratis educatieve software voor cognitief laagfunctionerende kinderen.

 • Bij  ‘Matchen en vergelijken’ gaat het er om dat de gebruiker een opdracht hoort en daarbij de juiste afbeelding moet zoeken.
  • Digiboek:
   Dit is een inprentingoefening. De leerling ziet de afbeelding en hoort de benaming.
  • Welke is goed:
   De leerling ziet in het midden van het scherm een groot plaatje. Daaronder staan drie kleinere plaatjes, waarvan er één overeenkomt met de grote. De leerling moet deze aanklikken. Sommige zaken worden ook benoemd.
  • Lotto:
   De leerling wordt gevraagd het juiste plaatje aan te klikken. Iedere lotto bestaat uit 8 afbeeldingen.
  • Zoek dezelfde:
   Deze variant bestaat uit een open en gesloten memory vorm. Naast de memory met afbeeldingen is er ook een versie met woorden.
 • Combineren: Een format waarbij het er om gaat uit een aantal afbeeldingen combinaties te herkennen.
  • Wat hoort bij wat: Een spel waarbij de gebruiker uit 20 items (geluiden/plaatjes of plaatjes/plaatjes) 10 combinaties maakt. Vergelijkbaar met het aloude ‘electro’ spel.
 • Vergelijken: In dit format staat het oefenen van logisch rangschikken centraal.
  • Fotoalbum:
   Hier kan de leerling de foto’s van een bepaald onderwerp in een goede volgorde bekijken.
  • Krastekening:
   Door met de ingedrukte muis over een gekleurd vlak te bewegen wordt deze zichtbaar.
  • Volgorde:
   De foto’s van een onderwerp moeten in een logische volgorde geplaatst worden.
 • Rubriceren/ Een aantal getoonde afbeeldingen moeten in rubrieken gesorteerd worden.
  • Fotoboek:
   Een inprentingoefening waarbij begrippen per rubriek (zonder onderbreking) getoond en uitgesproken worden.
  • Oefenen:
   Een inprentingoefening waarbij alle begrippen (per rubriek) voor de rubriceeroefening geoefend kunnen worden.
  • Rubriceren:
   Een oefening waarbij getoonde afbeeldingen in twee rubrieken ondergebracht moeten worden.
  • De Kwis:
   Een speelse oefening waarbij   in een rubriek de getoonde plaatjes ondergebracht moeten worden. Een ‘luister- en kijk kwis ‘ is beschikbaar.

op_maat

http://opmaat-eduware.nl/

19:07 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: basisschool, zorgleerkracht

vrijdag, 05 januari 2007

LESSEN: SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING

 • Werken aan...
  Met behulp van oa. achtergrondinformatie, ontwikkelschetsen en lessuggesties kan de leraar in het basisonderwijs de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren.
 • Omgaan met...
  Met behulp van oa. praktische tips en achtergrondinformatie proberen we de leraar in het basisonderwijs een steuntje in de rug te geven bij het omgaan met problemen op deze gebieden.

soc_emo

http://www.sociaalemotioneel.nl/

vrijdag, 03 november 2006

EDUCATIEVE WEBSITE: INTERNETWIJZER

Deze website is echt een aanrader voor iedereen die in het basisonderwijs werkzaam is. De doelgroepen zijn duidelijk omschreven (intern begeleider, leerkracht, leerling, ouder, remedial teacher, schoolleider).

Inhoud:

 • Achtergrondinformatie bij verschillende thema's.
 • Freeware.
 • On line oefenen.
 • Lesmateriaal.
 • Oefenblaadjes.
 • ...

Kortom een aanrader om te gebruiken.

internetwijzer

http://www.internetwijzer-bao.nl/

EDUCATIEVE WEBSITE: LET OP

Deze website dient als eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren. De volledige map "Leerzorg" kan u hier bovendien downloaden. De site biedt eveneens een aantal interessante links naar:

 • Leren leren
 • Werkbladen
 • schoolbeleid en zorgbeleid

Dus de moeite waard voor onze zorgleerkrachten.

letop

http://www.letop.be/default.asp